Jazyk 

Jazyk nebol nijakému národu daný ani nadradenou mocou, ani vo forme vyčerpávajúceho súhrnu jazykových prejavov a gramatických zásad pred jeho praktickým používaním. Národy si samy pod tlakom meniacej sa životnej reality postupne utvárali, zdokonaľovali a dvíhali čoraz na vyšší stupeň im vlastný jazykový prejav. Ide teda o nepretržitý, živý vývinový proces, smerujúci k dokonalejšej kryštalizácii.

Jazyk je najvlastnejším prostriedkom ľudského myslenia a dorozumievania, je v ňom zachovaná neopakovateľná duchovná a do veľkej miery aj hmotná kultúra národa. Jazyk teda bol, je a vždy bude prostriedkom umožňujúcim dorozumievanie ľudí; možno predpokladať, že tempo jeho premien sa bude zvyšovať.

Slovenčina ako kodifikovaný spisovný jazyk moderného národa má v týchto časoch približne stopäťdesiat rokov.