Prídavné mená - Adjektíva

  •  plnovýznamový slovný druh, pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? Ktorý? Ktorá? Ktoré? Čí? Čia? Čie?
  •  sú späté s podstatnými menami, spresňujú a zároveň konkretizujú ich význam
  •  s podstatným menom sa zhodujú v rode, čísle a v páde
  •  sú ohybné – skloňujú sa

 

1. Vzťahové – utvorené od iných slov, vyjadrujú vlastnosť ako vzťah k niečomu, nestupňujú sa.

slamený (slama), tehlový (tehla), detský (dieťa), počítačový (počítač), liečivý (liečiť), včerajší (včera), chovateľský (chovateľ), slovenský (Slovensko), morský, pracovný, drevený, riaditeľský

 

 

2. Akostné – pomenúvajú vlastnosti priamo.

Spravidla sa stupňujú: pekný – krajšínajkrajší = NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVANIE

                                   vysoký – vyššínajvyšší = PRAVIDELNÉ STUPŇOVANIE

Nie sú odvodené, majú svoj protiklad

pekný - škaredý, dobrý - zlý, vysoký – nízky, múdry – hlúpy, hlavný - vedľajší

 

 

3. Privlastňovacie -  privlastňujú osobe alebo  zvieraťu. Pýtame sa na ne otázkami čí? čia? čie?

a) Individuálne – privlastňujú JEDNOTLIVÝM osobám/zvieratám.

Sú zakončené príponami  –ov, -in, skloňujú sa podľa vzoru otcov/matkin

 chlapcov, otcov, matkin, mačkin, vlkov, líškin, Katkin, Jankov, sestrin, psíkov

Líškin brloh – patrí jednej líške

 

b) Druhové -  privlastňujú CELÉMU DRUHU (zvieraciemu/ľudskému)

Sú zakončené príponou –í a skloňujú sa podľa vzoru páví. (neplatí tu rytmické krátenie).

V pádových príponách je vždy len mäkké i, í.

Psí, vlčí, medvedí, sloní, líščí, labutí, včelí, človečí

Líščí brloh – brloh, aký mávajú líšky. Typický pre líšky.

 

 

ČO URČUJEME PRI PRÍDAVNÝCH MENÁCH: rod, číslo, pád, vzor

 

VZORY PRÍDAVNÝCH MIEN

 

Pekný – akostné a vzťahové, sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (pekný, dobrý)

Cudzí – akostné a vzťahové, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (širší, rúča)

Otcov – privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám mužského rodu (bratova, Petrovo)

Matkin - privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám ženského rodu (líškina, sestrina, Luckin)

Páví – privlastňujú spravidla zvieratám (orlí, včelia, sokolie)

 

!!!L sg.  – o orľom pere, o včeľom mede, o sokoľom zraku

 

POZOR NA PRAVOPIS

I pl. vždy –mi (s otcový-mi známy-mi,  s cudzí–mi ľuďmi)