Paradigmatické vzťahy v slovnej zásobe

HOMONYMIA

- je vzťah medzi dvoma slovami založený na zvukovej zhode

Homonymum – je slovo, ktoré rovnako znie, ale významovo je odlišné od iného slova. (1 SLOVO – VIACERO VÝZNAMOV)

čelo – predná časť hlavy;  čelo – hudobný nástroj

box – pästiarstvo; box – krém na topánky

Homonymá vznikajú vtedy, keď sa jedno slovo rozloží na dva (tri) významy, medzi ktorými niet zreteľného súvisu

raziť – formovať vyrážaním; raziť  -  zapáchať

vlna – srsť na ovci; vlna - ohyb vody

 

SYNONYMIA

-je vzťah medzi dvoma odlišnými slovami založený na významovej zhode  (je opakom homonymie)

- zhoda významu dvoch slov a rozdielnosť ich formy

Synonymum – je slovo, ktoré má rovnaký význam a odlišné znenie ako iné slovo. (1 VÝZNAM – VIACERO SLOV)

jazykoveda – lingvistika; hnevať sa – srdiť sa - zlostiť sa; rajčina – paradajka

vietor – víchor; kričať – revať; pekný – krásny – nádherný; topiť – taviť

analýza – rozbor; bál – ples; robiť – drieť


ANTONYMIA

-je vzťah  založený na logickom protiklade dvoch skutočností a slov označujúcich tieto protiklady

Antonymum (opozitum)slovo s protikladným významom k inému slovu

mladý – starý; teplý – studený; začiatok – koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

živý – mŕtvy

muž – žena

život – smrť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deň – noc

plač – smiech

pekný – škaredý