Slovesá - Verbá

 • plnovýznamové ohybné slová
 • pomenúvajú deje prebiehajúce v prít., min. a bud. čase   (pracuje, pracoval, bude pracovať)
 • pýtame sa na ne otázkou ČO ROBÍ?

 

Slovesá sú pomenovaním dynamických príznakov, ktorými sú:

 • Činnosti- hovoriť, utekať
 • Stavy- mrznúť, červenať sa, uzdraviť sa
 • Vlastnosti- voniať, fosforeskovať
 • Vzťahy – obsahovať, rovnať sa, skladať sa, podobať sa, patriť

 

ROZDELENIE SLOVIES

 

~ČINNOSTNÉ- vyjadrujú činnosť, ktorú vykonávajú osoby, zvieratá a veci:

prichádzať, krúžiť, zavýjať, polievať

~STAVOVÉ- vyjadrujú stav, v ktorom sa nachádzajú osoby, zvieratá a veci:

rásť, zvädnúť, ošedivieť, uschnúť, zblednúť, zožltnúť, kvitnúť, zomrieť, narodiť sa

 

~PLNOVÝZNAMOVÉ- vyjadrujú význam, dej: hovoriť, kresliť, písať, behať, myslieť

~NEPLNOVÝZNAMOVÉ- (pomocné) tie samostatne nevyjadrujú dej, potrebujú k sebe ešte nejaké slovo:začať kresliť, ísť domov, chcieť pracovať, byť najlepší, zostať doma, môcť chodiť, bývať zdravý, prestať hovoriť, smieť pozerať televíziu, ostávať sedieť

 

~ZVRATNÉ- skladajú sa zo slovesa a zvratného sa, si:

mračiť sa, predstaviť si, sadnúť si, usmiať sa, schyľovať sa

~NEZVRATNÉ- môžu mať zvratnú podobu v spojení zo zvratnými zámenami sa, si:

umyť sa (seba samého), kúpiť si (sebe), objímať sa (navzájom)

 

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE SLOVIES

SLOVESNÝ ČAS

 1. prítomný – počúvam, počúvaš, počúva, počúvame, počúvate, počúva
 2. minulý – videl som, videl si, videla, videli sme, videli ste, videli
 3. budúci budem šiť, budeš šiť, bude šiť, budeme šiť, budete šiť, budú šiť

 

SLOVESNÝ SPôSOB

 1. oznamovací –  oznamujeme, že dej prebieha, prebiehal bude prebiehať. Používame ho vo všetkých troch časoch.sníval som, cestujeme, budeme letieť                                                                                                                                                   
 1. rozkazovací – dávame príkazy, rozkazy, ale vyjadrujeme aj požiadavky a žiadosti.  Používame ho iba v prítomnom čase a v písanej podobe používame interpunkčné znamienko výkričník ! Výkričník však nebýva pri návodoch na činnosť, napr. v učebniciach.            Píš! Nevyrušuj! Nakúp! Ukáž!                                                                                                                                       
 1. podmieňovací –  vyjadrujeme podmienku, za ktorej sa dej koná alebo by sa  mohol konať. Používa sa v prítomnom (išiel by som ) a minulom čase (bol by som išiel).                      Vedel by som, keby... Navaril by som, keby... Neskúšal by som to.

 

SLOVESNÉ TVARY

 1. jednoduché – tvorí ho jedno slovo: uvarí, existujú, zdá sa, drž! (Patria tu aj slovesá so zvratným sa, si)
 2. zložené – skladajú sa z dvoch alebo viac slov: budem cvičiť, sníval som, stavil by som sa. (Patria tu aj tvary 3. osoby minulého času)