Podstatné mená - Substantíva

 

 sú plnovýznamový slovný druh (majú lexikálny aj gramatický význam), ich význam sa dá vysvetliť

 •  pri dorozumievaní menia svoje tvary – ohýbajú sa – preto patria k ohybným slovným druhom
 •  môžu byť vetným členom
 •  pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?
 •  pomenúvajú       osoby (Peter, učiteľka, komorník),  

                            zvieratá (vlk, líška, zviera),

                            veci (záhrada, katedra, dvere),

                            rastliny (strom, kapusta, obilie)

                            vlastnosti a deje (ochota, postup, svitanie),

                            vtorné stavy (pokoj, láska, napätie)

 

ROZDELENIE PODSTATNÝCH  MIEN

1. všeobecné  - vlastné

 • eobecné (apelatíva) – píšeme ich s malým začiatočným písmenom, pomenúvajú množinu predmetov  (chlapci, strom)
 • vlastné (propriá) – píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom, pomenúvajú konkrétnu substanciu (Peter, Nitra, Venuša)

 

2. konkrétne – abstraktné

 • konkrétne (hmotné) – pomenúvajú jednotlivé osoby, zvieratá alebo veci, napr. mama, otec, učiteľka, bicykel, huslista, počítač
 • abstraktné (nehmotné)– pomenúvajú nesamostatné javy (nedajú sa počítať, nemôžeme ich chytiť)

Nesamostatné javy sú napr.

 • vlastnosti vecí a osôbskromnosť, tvrdosť, vlhkosť, čistota, neha, láskavosť
 • činnosti a deječetovanie, kreslenie, čítanie, beh, plavba, chichot, hlad, ochota

 

3. životné – neživotné

 • životné – všetky podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa životných vzorov chlap, hrdina (napr. zajac)
 • neživotné – všetky podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa neživotných vzorov dub, stroj (napr. zajace)

 

GRAMATICKÉ  KATEGÓRIE

 • rod – mužský  (maskulínum), ženský (feminínum), stredný (neutrum)
 • číslo – singular, plurál
 • d – N, G, D, A, L, I

 

ČO URČUJEME PRI PODSTATNÝCH  MENÁCH

 • podstatné meno,
 • všeobecné alebo vlastné,
 • konkrétne alebo abstraktné,
 • rod,
 • číslo,
 • pád,
 • vzor,
 • životné alebo neživotné

Priel okolo úzkej rokliny.  

rokliny – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, žen. r., sg., G, žena

 

HROMADNÉ  PODSTATNÉ MENÁ – KOLEKTÍVA

 

- pomenúvajú súbor rovnorodých vecí, sú to teda zhrňujúce pomenovania čiže názvy skupín chápaných ako jeden celok.

Pomenúvajú masu, ktorá je prakticky nerozčlenená na  kusy. Spravidla sa vyskytujú v sg.

Sú v prevažnej miere odvodené a tvoria sa príponami

 • –stvo  (obyvateľstvo),
 • -ina (zemina),
 • -(č)ie (lístie, malinčie),
 • -ia (aristokracia),
 • -ita (generalita),
 •   Ø (ľud, riad, junač)

 

TKOVÉ  PODSTATNÉ MENÁ - MATERIÁLIÁ

 

- pomenúvajú substancie, ktoré sa vyskytujú v súvislom alebo len v bezvýznamne členenom množstve. Nedajú sa počítať, ale iba merať a vážiť. Spravidla sa vyskytujú v sg.

Patria sem názvy potravín, nápojov, materiálov, prvkov, nerastov, výrobkov, plodín, napr: múka, cukor, soľ, med, ocot, mlieko, piesok, cement, hlina, cín, železo, aspirín, pšenica, hrach, hodváb, bavlna, zamat 

 

Ak sa pri nich použije plurál, tak neoznačujú  mnohosť jednotlivých substancií, ale počet druhov,  napr.

 • múka – múky (hladká, polohrubá, hrubá), 
 • cukor – cukry (práškový, kryštálový, kockový, vrecúškový, vanilínový, škoricový )

 

POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENÁ

 

Sú mená, ktoré pomenúvajú jednu vec množným číslom. Majú len tvar množného čísla.

(pľúca, ústa, okuliare, Vinohrady, husle, bradlá, Michalovce, dostihy, kliešte, ústa, Donovaly, kvasnice)

 

Pomnožné podstatné mená môžu byť:

 • Konkrétne – prsia, väzy, kiahne, nohavice, nožnice
 • Abstraktné – rozpaky, okolky
 • Všeobecné – hrable, vidly, sane, noviny
 • Vlastné – Tatry, Vianoce, Levice, Piešťany, Vráble

 

Vzory pomnožných podstatných mien

 

Vzor pomnožného podstatného mena určujeme podľa zakončenia (-y, e, -a, -á, -ia).

Rod pomnožných podstatných mien určujeme podľa pádových prípon v tvare N, D a L

(-om, -och, -ám, -ách, -iam, -iach, -am, -ach).