DÁVAŤ NIEČOMU PREDNOSŤ

PREFER - mať niečo rád, dávať niečomu prednosť

Unlike my brother I prefer chicken to pork.
Na rozdiel od svojho brata mám radšej kurča, než bravčové.
Peter much prefers coffee to tea in the morning. That's what gets him out of bed.
Peter má ráno radšej kávu než čaj. Právě to ho dostane z postele.
I had a terrific English teacher in high school. That's when I got incredibly hooked on English, preferring it to other subjects.                              Na strednej som mal skvelého učiteľa  angličtiny. Práve vtedy ma angličtina neskutočne chytila a dával som jej prednost pred ostatnými predmetmi.

be hooked on sth -  byť na niečom závislý       

hooked  v kombinácii s get -  niečo ma chytilo, začalo hrozne baviť
 

V prípade, že za prefer nasleduje sloveso, môžeme použít jak infinitiv, tak -ing tvar nasledujúceho slovesa.

His name is John, but he prefers to be called Jack.  Volá sa John, ale má radšej, keď ho volajú Jack.
Peter prefers to ride a bike to work rather than drive. Peter do práce radšej jazdí na bicykli, než ide autom.

Mark has always preferred wearing shirts to t-shirts. Mark vždy radšej nosil košele, než tričká.
My wife and I prefer sleeping in on weekends to getting up early. Moja žena a ja si radšej cez víkend pospíme, než by sme  vstávali skoro.


WOULD PREFER

What do you say we went to another bar? -- Well, I'd prefer to stay here, if that's okay with you.
Čo hovoríš na to, keby sme išli do iného baru?  No, radšej by som zostal tu, keď ti to nevadí.
Would you prefer to buy a blue t-shirt or a red one? -- Either, I don't mind.
Koupil by si si radšej modré alebo červené tričko? Kterékoľvek z tých dvoch, je mi to jedno.
If you got to pick would you prefer to live in a different country?
Keby si si mohol vybrať, žil by si radšej v inej zemi?


WOULD HAVE PREFERRED, WOULD PREFER TO HAVE – radšej by som

It was great to talk to him at least over the phone. Still, I would have preferred to speak to him in person.
Bolo by skvelé s ním hovorit aspoň po telefóne. Radšej by som s ním  ale ajtak hovoril osobne.
Now that our English classes are over, I wonder if you found them useful. -- Well, they weren't that bad, actually. Even so, I would prefer to have been taught by a native speaker.
Teraz, keď nám hodiny angličtiny skončili, tak by ma zaujímalo, či ti boli užitočné.
No, vlastne neboli až také zlé. Ale ajtak by som bol radšej, keby ma učil rodený hovoriaci.
still,  even so  - ale ajtak, ale i tak.


PREFERABLY – pokiaľ je to možné, nejlepšie

Would you mind handing me a t-shirt? Preferably the green one.
Bol by si taký dobrý a podal mi tričko? Pokiaľ je to možné, to zelené.
I'm really getting tired. Why don't we get some rest and sit somewhere for a while? Preferably in the shade.
Začínám být vážně unavený. Čo keby sme si trochu odpočinuli a na chvíľu si niekam sadli? Pokiaľ je to možné, do tieňa.


LIKE STH BETTER/MORE - mať rád niečo lepšie/viac

Which beer do you like better? Které pivo ti viac chutí?
He likes going shopping more than I do. Nakupuje radšej než ja.
Mike likes working out at a gym better than playing games on his computer. Mike si radšej zacvičí v posilňovni, ako by hral hry na PC.

 

What do you like best about the Slovak republic? Čo máš na Slovensku nejradšej?                                                                                               Now that we're alone, there's something I'd like to ask you and please be honest with me. There's no question that they are all beautiful, but admit it, which one of them do you like better?
Teď keď sme sami, na niečo by som sa ťa rád spýtal, a buď ku mne, prosím, úprimný. Niet pochýb o tom, že sú všetky krásne, ale priznaj sa, ktorá z nich se ti páči viac?                                                                                                                                                                                    What do you like more, football or basketball? -- Definitely football because it's more exciting to me. Whenever I watch basketball, I get bored quickly.
Čo máš radšej, futbal nebo basketbal? Určitě futbal, pretože je pre mňa viac vzrušujúcí. Kedykoľvek se pozerám na basketbal, začnem sa rýchle nudiť.


WOULD RATHER – radšej by som

Do you feel like talking about what happened on Friday night? -- Well, actually, Peter, I'd rather not. At least not today. Maybe some other time.
Máš chuť hovoriť o tom, čo sa stalo v piatok večer? No, vlastne, Peter, radšej nie. Aspoň dnes nie. Možno niekdy inokedy.

 

Medzi would rather a následujúce sloveso se nevkladá to.


I would rather do sth - radšej by som niečo urobil.

Which shirt would you rather buy? -- Well, it's hard to pick. I wish I could afford both because I like them equally. Being a poor student sucks.
Ktorú košeľu  by si si radšej kúpil?No, je to ťažké si vybrať. Škoda, že si nemôžem dovoliť obe, pretože se mi páčia rovnako. Je na hov.. byť chudobným študentom.

 

Would you rather walk or take a bus? -- I don't give a damn. On second thought, let's walk. It's much quicker and I don't want to be late for my first day at school.
Išiel by si radšej pešo alebo autobusom? Je mi to fuk. Alebo vieš čo, pojďme pešo. Je to oveľa rýchlejšie a ja nechcem prísť do školy prvý deň neskoro.

 

I was wondering, just between us, how much do you make in a year? -- Well, you know, I'd rather not answer that question. First of all, it's too personal and, second of all, it's none of your business.
Chcel  som sa spýtať, iba medzi nami, koľko zarobíš za rok? No, vieš, radšej by som na tú otázku neodpovedal. Po prvé, je veľmi osobná a, po druhé, to nie je tvoja vec.
 

At first se nepoužíva rovnako ako first of all či first. Pri ich použití uvádzame nejaké dôvody, či pomenujeme postup (first, then, next, finally).
Pri použití at first hovoríme, že najprv, nejskôr je (bolo) niečo, ale nakoniec to skončí (skončilo) trochu jinak. Preto i v druhej časti vety je často but aleboa in the end.


What did you do last night? -- Well, at first I was gonna stay home and cram for my exam but then a good friend of mine called to ask what I was up to and if I felt like getting together with him and the rest of our gang. So I ended up spending the whole night partying, drinking one beer after another and smokiing like a chimney.
Co si robil včera večer?
No, najprv som chcel zostažť doma a šprtať sa na skúšku, ale potom zavolal jeden môj dobrý kamarát, čo mám na pláne a či nemách chuť se s nim a so zbytkom našej partie stretnúť. Takže som nakoniec celú noc bol na party, pil jedno pivo za druhým a fajčil ako továreň. 

 

Druhým dôležitým pravidlom je, že pokiaľ je v nasledujúcej vete iný podmet, tak je táto veta v minulom čase, i keď v skutočnosti ide o budúcnosť.

Do you want me to stay here or would you rather I left?
Mám ostať tu alebo by si bol radšej, keby som odišiel?
I'd rather you didn't mention what you saw last night in front of my friends.
Bol by som radšej, keby si sa pred mojimi priateľmi nezmieňoval o tom, čo si včera večer videl.
Za mention NEnasleduje about!

Is it okay if I smoke? -- Well, I'd rather you didn't.


I'WOULD - pre minulosť

I'd rather you hadn't told him anything last night. Bol by som radšej, keby si mu  včera večer nič nehovoril.
I'd rather not have watched the movie. Radšej by som  sa na ten film nepozeral.

Na porovnanie:

I'd prefer to buy this car rather than the other one. Radšej by som si kúpil toto auto než to druhé.
I'd rather buy this car than the other one. Radšej by som si kúpil toto auto než to druhé.


I'd rather do sth je v hovorovom jazyku bežnejšie, než I'd prefer to do sth.

I'd rather you didn't tell my wife anything. If you do, she is likely to get angry with me.
Bol by som radšej, keby si mojej žene nič nehovoril. Pokiaľ  jej to povieš, pravdepodobne se na mňa naštve.    

 
I'd rather you hadn't told my wife anything the other night. If you hadn't, things might be fine now.
Bol by som radšej, keby si mojej žene o tamtom  večere nič nebol povedal. Keby si  jej to nepovedal, všetko mohlo byť teraz v pohode.  


RATHER THAN – radšej než, skôr než

I just can't help feeling that it takes up time rather than saving it.
Ja sa proste nemôžem zbaviť dojmu, že to skôr  čas zaberá, než ho šetrí.


I suggested that we take care of it right away rather than put it off until next week.
Navrhol som, aby sme sa  o to radšej postarali hneď, než to odkladali na ďalší týždeň.


Rather than beg for help I decided to do it myself.
Rozhodol som sa radšej to urobiť sám, než by som prosil  o pomoc.  


HAD BETTER              

You had better do sth - radšej niečo urob, radšej by si  mal niečo urobiť

You'd better hurry up so you don't miss the bus. Radšej sa poponáhľaj, nech nezmeškáš autobus.
I know that this exam is hard as hell and you barely studied for it. Considering, though, that this is your last chance to pass it, you'd better take it anyway.
Viem, že táto skúška je tažká ako prasa a ty si sa  na ňu skoro neučil. Ale vzhľadom k tomu, že toto je tvoja posledná šanca prejsť ňou, radšej na ňu ajtak choď.

 

I wonder where Nick is. He promised to be on time. He might have got lost on his way. I think I'd better go look for him. -- O.K. Great idea. In the meantime I'll go get something to eat.
Rád by som vedel, kde je Nick. Sľúbil, že príjde včas. Možno, že se cestou stratil. Myslím, že by som ho mal radšej ísť hľadať. Výborný nápad. Ja sa medzitým zájdem najesť.
 

I had too much to drink the other night. I could barely talk. Plus, I felt like I was gonna throw up. So I figured I'd better head home before I made a fool of myself even though the party was just getting started and everyone else was having a hell of a time.
Tento večer som to prehlal s pitím. Skoro som nemohol rozprávať. A naviac som cítil, že budem vracať. Tak som si povedal, že radšej vyrazím domov, než sa strápnim, i keď sa párty ešte len rozbiehala a a všetci ostatní sa fantasticky zabávali.                                                                                                                                                                    

You better steer clear of this place unless you want to get yourself in trouble.
Tomuto miestu sa radšej vyhýbaj, pokiaľ sa nechceš dostať do problémov.


Why are you waking me up in the middle of the night? This better be important.
Prečo ma budíš uprostred noci? Doufám, že je to dôležité.


Oh, I didn't realize it was so late. I better get going or I'm going to catch hell from my wife.
Neuvedomil som si, že už je tak neskoro. Radšej by som už mal vyraziť, inak to od manželky schytám.

 

Had better je silnejšie než should - mal by si. Tím skôr iba naznačujeme, že niečo je dobré urobiť.

 

You should go get some exercise instead of sitting in front of the TV all day.        

Mal by si si jít trochu zacvičiť, namiesto toho, aby si  celý deň sedel pri televízii.


You shouldn't be so hard on yourself. Nemala by si na seba byť až taká tvrdá.
It's time to go. Our favorite cartoon starts in half an hour and I don't think we should miss this episode even though the last one was something of a disappointment.
Už by sme mali ísť. Náš obľúbený kreslený seriál začíná o pol hodiny a podľa mňa by sme si nemali nechat újsť dalšiu časť, i keď tá predchádzajúca bola  tak trochu sklamaním.

 

Should sa dá použiť i v priebehovom čase.          

 

You shouldn't be eating so much chocolate. Nemala by si  jesť toľko čokolády.


I'm sorry. I probably shouldn't be telling you this but I've always thought of you as the kind of person I can trust.
Prepáč. Pravdepodobne by som  ti toto nemal povedať, ale vždy som ťa bral za človeka, ktorému môžem veriť.  


 

SHOULD (N´T) HAVE DONE    

Môžeme ho použiť, keď  sami ľutujeme to, čo sme urobili alebo neurobili.

 

I was angry and started calling him names, which I shouldn't have done.
Bol som nahnevaný a začal mu nadávať, čo som nemal urobiť.


I'm sorry about last night. I never should have brought it up. -- That's right. You shouldn't have. You made me feel stupid for the rest of the night.
Ospravedlňujem sa za včerajší večer. Nikdy som sa o tej téme nemal zmieňovať To je fakt. To si teda nemal. Kvôli tebe som sa cítila ako trúba po zbytok večera.

After she met her ex-boyfriend she suddenly began to treat me differently. That's when I should have realized she had no feelings for me any more. Sadly, though, I had no idea there was something wrong with our relationship let alone that she was about to call it quits.
Potom, čo sa stretla so svojim bývalým priateľom, sa ku mne zrazu  začala chovať inak. Práve vtedy som si mal uvedomiť, že už ku mne nič necíti. Nemal som,  bohužiaľ, ani tušenia, že sa s našim vzťahom niečo deje, a už vôbec nie to, že sa to chystá skončiť.

 

Keď niečo vyčítame druhej osobe. Hovoríme, že niečo bolo dobré (malo sa) urobiť                     

 

At least you should have called her and told her that you couldn't make it. She must have been waiting for you.
Aspoň si jej mal zavolať, že nemôžeš prísť. Určite na teba čakala.


You should have told me you were in trouble. I might have been able to give you a helping hand. You know that I'd never let you down. I wouldn't have minded lending you some money or something. Just remember that in case anything like this ever happens to you again. 

Alebo bolo niečo zlé a robiť sa nemalo                                                                                                                   

You shouldn't have lied to me. Nemal si mi klamať. You shouldn't have gone there in the first place.Ty si tam v prvom rade nemal vôbec chodiť


I WISH I HAD (N´T) DONE                                                                   

Dalšia možnosť, ako vyjadriť ľútosť  nad niečim, čo sme vykonali v minulosti, je pomocou väzby I wish I had done alebo  I wish I hadn't done.

 

I wish I hadn't told him. Keby som mu to nepovedal.
Crap, I wish I had stayed home. The night was a total waste of time and money. I could have devoted the whole night to studying instead.
Škoda, že som nezostal doma. Ten večer bol úplnou stratou času a peňazí. Namiesto  toho som sa mohol celý večer venovať učeniu.

 

Tá istá myšlienka sa dá vyjadriť i obyčajným  I'm sorry...

I'm sorry I even told him. Škoda, že som mu to vôbec nepovedal.
I'm sorry I bought it. I expected something a lot better. Škoda, že som to kúpil. Očakával som niečo oveľa lepšie.

 

Môžeme ale tiež použiť slovo "prečo alebo prajem si, aby..."

 

I wish we hadn't bought the camera in the very first shop we came across. We could have gotten it much cheaper. Not to mention this particular one is a worthless piece of crap.
Prajem si, aby sme ten  foťák nekupovali hneď v prvom obchode, na ktorý sme narazili.  Mohli sme ho zohnať oveľa lacnejšie. A to nehovorím o tom, že práve tento je hroznej krám.

"Škoda, že..." či "je mi ľúto, že..."

 

I wish I could have stayed with you a little bit longer. Škoda, že som s tebou nemohol zostať trochu dlhšie.
I wish I could have helped you more.  Je mi ľúto, že som ti nedokázal viac pomôcť.  


ZHRNUTIE                                                                          

I prefer to tell my parents the truth - radšej hovorím rodičom pravdu.
(Všeobecne to považujem za lepšie riešenie)


I would rather tell my parents the truth - radšej by som povedal rodičom pravdu.
(V danej chvíli mi to príde ako lepšie riešenie)


I had better tell my parents the truth - radšej poviem rodičom pravdu.
(Pokiaľ im tú pravdu nepoviem, môže to pre mna zle skončiť)


I should tell my parents the truth - ma by som povedať rodičom pravdu.
(Je to správne, robí sa to, tak im predsa nebudem klamať)


I should have told my parents the truth - mal som povedať rodičom pravdu. (Klamal som im, a teraz to ľutujem.)
I wish I had told my parents the truth - že som rodičom nepovedal pravdu. (Asi niečo prasklo a teraz  si to veľmi vyčítam)