LIKE alebo AS

- You are certainly hammering these nails in like lightning.
- Do you mean that I'm very fast?
- No, you never strike in the same place twice!

(hammer in = zatĺkať kladivom,  lightning = blesk, strike = udrieť)

- Do you feel like a cup of tea?
- Why? Do I look like one?

(feel like (doing) something = mať chuť na niečo, robiť niečo; look like = vyzerať ako)

- My dog can jump as high as our house.
- I don't believe it.
- Why not? Our house can't jump at all.

- What's as big as an elephant but doesn't weigh anything?
- I don't know.
- Its shadow.

LIKE

Like uvádza buď celú vedľajšiu vetu - Did you do it like I showed you? = Urobil si to tak, ako som ti ukázal? nebo spojuje sloveso a podstatné meno a vytvára tak prirovnanie (anglicky simile [simili])              

The child is jumping like a monkey. To dieťa skáče ako opica                            

He looks like Tom Cruise. Vyzerá ako Tom Cruise  

Druhým významom slova like je význam ako napríklad   

Big cities like New York ... Veľké mesto, ako napríklad NY
What does she look like? Ako vyzerá?
(dotaz na vzhľad) a What is she like? Aká je? (dotaz na vlastnosti, niekedy môže zahrnúť aj vzhľad). 

AS

Spojka as...as... sa používa vo význame prirovnania (spojenie príd. mena alebo príslovky s pod. menom)

as white as snow -  biely ako sneh

a porovnávanie  He is not as tall as you. Nie je taký vysoký ako ty.

Ďalším významom slova as je ako -je zaradenie, určenie či hodnotenie niekoho či niečoho.

As the oldest member of our club I was asked to give a speech. Ako najstarší člen klubu som bol poverený, aby som predniesol prejav. (nejde o prirovnanie, pretože je naozaj najstarším členom klubu)

Your method has been chosen as the most effective one. Vaša metóda bola vybratá ako najefektívnejšia.

As I said - ako som povedal, as you know -ako viete,  I work as a technician pracujem ako technik.

Ak stojí  spojka  as na začiatku vety, môže mať i význam pretože (spojka príčinná) alebo keď (spojka časová), as if tak znamená ako by, ako keby.